ostatnia aktualizacja: 18 czerwca 2017 09:59

Napisz do nas

Nabór na rok szkolny 2017 / 2018

 

W związku ze zbliżającym się terminem naboru na rok szkolny 2017/2018 ZSM nr 1 organizuje konsultacje dla kandydatów do OSM I st. oraz OSM i SM II st. Konsultacje prowadzone są przez nauczycieli poszczególnych instrumentów, śpiewu solowego, a także rytmiki i teorii.

Serdecznie zapraszamy

 

Terminy konsultacji dla kandydatów:

 

 

Zasady rekrutacji uczniów do wszystkich trzech szkół, wchodzących w skład ZSM nr 1,

tworzone są w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy ministerialne oraz zarządzenia organu prowadzącego Szkołę.

 

I - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st. - szkoła łącząca przedmioty muzyczne i ogólnokształcące z zakresu szkoły podstawowej (dział instrumentalny - cykl 6 - letni)

II - Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II st. - szkoła łącząca przedmioty muzyczne i ogólnokształcące z zakresu gimnazjum i liceum (specjalność: instrumentalistyka, instrumentalistyka jazzowa i rozrywkowa, rytmika - cykl 6 - letni)

III - Szkoła Muzyczna II st. - szkoła realizująca przedmioty muzyczne w godzinach popołudniowych (specjalność: instrumentalistyka, rytmika - cykl 6 - letni, wokalistyka - cykl 4 - letni)

 

I  - OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA I st. (OSM I st.)

 

O przyjęcie do klasy pierwszej ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
mogą ubiegać się dzieci zgodnie z obowiązującą ustawą o systemie oświaty.

 

Uczniowie mają możliwość nauki gry na instrumentach:
fortepian, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara,
flet, klarnet, saksofon, trąbka, akordeon, perkusja.

 

Dla kandydatów do OSM I st. na rok szkolny 2017/2018 odbędzie się
nabór elektroniczny poprzez stronę naboru Urzędu Miasta Rzeszowa.

 

Oferta edukacyjna będzie dostępna na stronie naboru Urzędu Miasta Rzeszowa. - link

 

Elektroniczna rejestracja kandydatów na wspomnianej stronie UM Rzeszowa
oraz składanie dokumentacji w sekretariacie ZSM nr 1 przy ul. Chopina 32
odbywać się będzie w terminie:

 

 

Data zostanie wyznaczona w terminie późniejszym

 

WYMAGANE DOKUMENTY

 

 • wydrukowany kwestionariusz naboru elektronicznego

 • kwestionariusz i podanie o przyjęcie do OSM I st.  - pobierz - Word - PDF

 • jedna fotografia

 • zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
  o braku przeciwwskazań do kształcenia w placówce artystycznej

 

BADANIE PRZYDATNOŚCI
DO KSZTAŁCENIA W SZKOLE MUZYCZNEJ

 

Kandydaci przystępują w grupach do badania uzdolnień muzycznych (do 25 punktów)
oraz indywidualnie do badania predyspozycji do gry na instrumencie (ocena opisowa).

 

Uwaga ! Nieobecność na jednej z części badań eliminuje kandydata z postępowania kwalifikacyjnego do szkoły.

Termin:

 

 - Badanie uzdolnień muzycznych
                      
i predyspozycji do gry na instrumencie

 

Konsultacje - 

 

Szczegółowe informacje o strukturze szkoły - więcej

 do góry

II - OGÓLNOKSZTAŁCĄCA SZKOŁA MUZYCZNA II st.   (OSM  II st.)

 

 

Terminy egzaminów:
- instrument:

- teoria:

Konsultacje
                       

 

O przyjęcie do klasy pierwszej  Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. mogą ubiegać się kandydaci,  którzy nie przekroczyli  14 roku życia  oraz  posiadają  świadectwo ukończenia OSM I st. lub szkoły podstawowej.

 

Uczniowie mają możliwość nauki w następujących SPECJALNOŚCIACH:

 

 • INSTRUMENTALISTYKA:
  fortepian, organy,
  skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara,
  flet, obój, klarnet, saksofon, fagot,
  trąbka, waltornia, tuba, akordeon, perkusja,

 • INSTRUMENTALISTYKA JAZZOWA I ROZRYWKOWA (od roku szkolnego 2015/2016):
  trąbka, saksofon, puzon,
  fortepian, kontrabas, perkusja

 • RYTMIKA

Szczegółowe informacje o strukturze szkoły - więcej

 

DOKUMENTY

 

 • wypełniony kwestionariusz

 • kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach (dyplomy, nagrody...)

 • wyciąg ocen z I półrocza klasy VI szkoły podstawowej i aktualnej klasy szkoły muzycznej

 • jedna fotografia

 • zaświadczenie lekarskie *

 

 

* kandydaci na instrumenty dęte dołączają zaświadczenie lekarskie od pulmunologa stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki gry

* kandydaci na rytmikę - od ortopedy i foniatry (laryngologa)

 

Kandydaci do
OSM II st.

Termin składania dokumentacji
w sekretariacie
ZSM nr 1 przy ul. Chopina 32
 

 

Kwestionariusz - pobierz plik Word lub PDF

Kandydaci do
OSM II st.
do klasy II

 

 

 

Kwestionariusz - pobierz plik Word lub PDF

 

EGZAMINY

 

Do OSM II st. egzamin składa się z dwóch etapów.

 

Etap I - obejmuje konkursowy egzamin gry na instrumencie, a dla rytmiczek sprawdzenie predyspozycji ruchowo-muzycznych oraz umiejętności gry na fortepianie w zakresie programu klasy szóstej szkół muzycznych I st. W specjalności instrumentalistyka jazzowa należy dodatkowo wykonać dwa utwory jazzowe. W uzasadnionych przypadkach kandydat może przystąpić do egzaminu nie posiadając umiejętności gry na wybranym instrumencie. W takiej sytuacji komisja wystawia ocenę dotyczącą przydatności do kształcenia na tym instrumencie. Minimalna punktacja dopuszczająca do etapu II  wynosi 15 w skali 25 punktowej.

 

Etap II - obejmuje pisemny sprawdzian umiejętności z kształcenia słuchu i zasad muzyki oraz audycji muzycznych, a dla kandydatów na instrumentalistykę jazzową dodatkowo przeprowadza się rozmowę kwalifikacyjną z zakresu ogólnej orientacji w stylach, kierunkach i wykonawcach muzyki jazzowej. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku ze sprawdzianu, kandydat składa egzamin ustny. Pytania do egzaminu pisemnego z teorii, obejmujący zakres programu klasy szóstej szkół muzycznych I stopnia ustala komisja. Minimalna punktacja warunkująca uzyskanie pozytywnego wyniku z etapu II  wynosi 15 w skali 25 punktowej.

 

O miejscu na liście decyduje liczba punktów otrzymana jako średnia arytmetyczna punktacji z obydwu etapów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jednakowej ilości punków o miejscu na liście decyduje punktacja z pierwszego etapu.

W indywidualnych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Wymagania oraz szczegółowe informacje dla kandydatów do klas wyższych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie ogólne – także na podstawie przedstawionego przez kandydata świadectwa ukończenia odpowiedniej klasy szkoły, do której uczęszczał i znajomości języka niemieckiego oraz języka angielskiego.

Terminy egzaminów:
- instrument:

- teoria:

Konsultacje - 
 

 

Wymagania do egzaminu wstępnego
teoria dla kandydatów do I klasy OSM II st.
na rok szkolny 2017/2018

pobierz

Wymagania do egzaminu wstępnego
teoria dla kandydatów do II klasy OSM II st.  na rok szkolny 2017/2018

pobierz

Wymagania do egzaminu wstępnego
teoria dla kandydatów do III klasy OSM II st. na rok szkolny 2017/2018

pobierz

Wymagania do egzaminu wstępnego dla kandydatów
teoria do IV klasy OSM II st. na rok szkolny 2017/2018
pobierz

 do góry

III -  SZKOŁA MUZYCZNA II st.  ( SM  II st. )

 

O przyjęcie do klasy pierwszej  Państwowej Szkoły Muzycznej II st. mogą ubiegać się kandydaci,  którzy ukończyli 10 rok życiaa nie przekroczyli 21 roku  życia. W przypadku kandydatów na wydział wokalny wymagane jest ukończenie 15 lat.

 

Terminy egzaminów:
- instrument:

- teoria:

Konsultacje - 
 

 

Uczniowie mają możliwość nauki w następujących SPECJALNOŚCIACH:

 

 • INSTRUMENTALISTYKA:
  fortepian, organy,
  skrzypce, altówka, wiolonczela, kontrabas, gitara,
  flet, obój, klarnet, saksofon, fagot,
  trąbka, waltornia, tuba, akordeon, perkusja,

 • RYTMIKA

 • WOKALISTYKA

DOKUMENTY

 

 • wypełniony kwestionariusz

 • kserokopie dokumentów świadczących o osiągnięciach (dyplomy, nagrody...)

 • jedna fotografia

 • zaświadczenie lekarskie *

 

 

* kandydaci na instrumenty dęte dołączają zaświadczenie lekarskie od pulmunologa stwierdzające brak przeciwwskazań do nauki gry

* kandydaci na rytmikę - od ortopedy i foniatry (laryngologa)

* na wydział wokalny - od foniatry i audiologa

 

 

Kandydaci do
SM II st.

Termin składania dokumentacji
w sekretariacie
ZSM nr 1 przy ul. Chopina 32
 

 

Kwestionariusz - pobierz plik Word lub PDF

 

EGZAMIN

 

Do SM II st. egzamin składa się z dwóch etapów.

 

Etap I - obejmuje konkursowy egzamin z gry na instrumencie, dla rytmiczek - sprawdzenie predyspozycji ruchowo - muzycznych oraz umiejętności gry na fortepianie w zakresie programu klasy VI szkół muzycznych I st., dla wokalistów - stwierdzenie przydatności do kształcenia w oparciu o prezentację przygoto­wanego przez kandydata programu, którego wykonanie pozwala ocenić walory głosowe, muzykalność, dykcję i predyspozycje sceniczne.

W uzasadnionych przypadkach kandydat może przystąpić do egzaminu nie posiadając umiejętności gry na instrumencie lub przygotowanego repertuaru wokalnego. W takiej sytuacji komisja wystawia ocenę dotyczącą przydatności do kształcenia. Minimalna punktacja dopuszczająca do etapu II  wynosi 15 w skali 25 punktowej.

 

Etap II - obejmuje pisemny sprawdzian umiejętności z kształcenia słuchu, zasad muzyki oraz audycji muzycznych w zakresie programu klasy VI  szkół muzycznych  I st. W przypadku uzyskania negatywnego wyniku ze sprawdzianu, kandydat składa egzamin ustny. Minimalna punktacja warunkująca uzyskanie pozytywnego wyniku z etapu II  wynosi 15 w skali 25 punktowej.

O miejscu na liście decyduje liczba punktów otrzymana jako średnia arytmetyczna punktacji z obydwu etapów. W przypadku uzyskania przez kandydatów jedna­kowej ilości punków o miejscu na liście decyduje punktacja z pierwszego etapu .

 

W indywidualnych przypadkach kandydat może ubiegać się o przyjęcie do klasy wyższej niż pierwsza. Wymagania oraz szczegółowe informacje dla kandydatów do klas wyższych dostępne są w sekretariacie szkoły.

Decyzję o przyjęciu podejmuje dyrektor szkoły na podstawie ustalenia przez komisję predyspozycji i poziomu umiejętności odpowiadających programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

 

Terminy egzaminów:
- instrument:

- teoria:

Konsultacje - 
 

 

Szczegółowe informacje o strukturze szkoły - więcej

 

Wymagania do egzaminu wstępnego
teoria dla kandydatów do I klasy SM II st.
na rok szkolny 2017/2018

pobierz

Wymagania do egzaminu wstępnego
teoria dla kandydatów do II klasy SM II st. 
na rok szkolny 2017/2018

pobierz

Wymagania do egzaminu wstępnego
teoria dla kandydatów do III klasy SM II st.
na rok szkolny 2017/2018

pobierz

Wymagania do egzaminu wstępnego dla kandydatów
teoria do IV klasy SM II st.
na rok szkolny 2017/2018
pobierz

 

 do góry

aktualizacja: Barbara Kotwasińska & Marcin Puto